WHMCS官方最新版下载+开心教程

发布于 / 日常 / 0 条评论

一、以下链接为 官方下载 可以自行进行改版本号进行下载

版本号查看 https://download.whmcs.com/

下载

V8.4.1 https://s3.amazonaws.com/releases.whmcs.com/v2/pkgs/whmcs-8.4.1-release.1.zip

V8.3.2 https://s3.amazonaws.com/releases.whmcs.com/v2/pkgs/whmcs-8.3.2-release.1.zip

V8.2.1 https://s3.amazonaws.com/releases.whmcs.com/v2/pkgs/whmcs-8.2.1-release.1.zip

V8.1.3 https://s3.amazonaws.com/releases.whmcs.com/v2/pkgs/whmcs-8.1.3-release.1.zip

V8.1.2 https://s3.amazonaws.com/releases.whmcs.com/v2/pkgs/whmcs-8.1.2-release.1.zip

V8.1.1 https://s3.amazonaws.com/releases.whmcs.com/v2/pkgs/whmcs-8.1.1-release.1.zip

V7.10.3 https://s3.amazonaws.com/releases.whmcs.com/v2/pkgs/whmcs-7.10.3-release.1.zip

其他版本 下载 以此类推

二、替换授权文件(License.php) 进行开心

路径为 \vendor\whmcs\whmcs-foundation\lib\

开心文件下载 (License.php) 解压密码 www.uquq.cn :

替换之后正常安装就行 输入授权码的时候随便填

CAPTCHAis initialing...
Not Comment Found